YENİ TTK VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMLERİ 02.12.2011

Yeni TTK ile iş hayatımızın gündemini oluşturacak olan “yeni yapılanma”, hayata geçtikçe Şirketlerimizi uluslararası rekabetin içinde daha da güçlendirecek, rekabet avantajlarını daha da arttıracaktır. Yukarıda sözünü ettiğim “Yeni Yapılanma” Şirketler için iki ana başlıkta değerlendirilebilir:

  • Stratejik Yönetim ve Denetim (governance)
  • İşletme Yönetimi (management)

Bunlardan birincisi Yönetim Kurulu’nun alanı olarak ortaya çıkarken, ikincisi Yönetim Kademesi’nin (Yöneticiler) faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Yönetim Kademesi profesyonellerin yetkinliklerini ortaya koydukları, şirketlerin planlarını icra ettikleri ve yıl sonlarında elde ettikleri sonuçlara göre değerlendirildikleri bir işlevle görevlerini yaparken, Yönetim Kurulları sistematik bir yapıda Yönetim Kademesinin icraatını değerlendirip, gerektiğinde “coach”luk yaparak şirketlerin değerlerini korumalarını, arttırmalarını ve varlıklarını sürdürmelerini sağlamakla yükümlüdürler.

Yeni TTK altında ön plana çıkmakta olan “Kurumsal Yönetim” kavramı 4 ana başlığı kapsamaktadır:

  • Şeffaflık
  • Adillik (Hakkaniyet)
  • Sorumluluk
  • Hesap Verilebilirlik

Bu ilkeler bağlamında Yeni TTK’nın bir anlamda varlığını ister istemez zorunlu kıldığı birim “İç Denetim Birimi (Internal Audit)” olmaktadır. İç Denetim konusu Yönetim Kurulu’nun yapılandırması gereken ve sorumluluk alanları arasında yer alacak olan “Denetim Komitesi”nin işlevini doğrudan etkileyecektir.

Yeni TTK’nun zorunlu kıldığı bir husus Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ¼’ünün üniversite mezunu olmasıdır.

Yeni TTK kapsamında varlığı gündeme gelen unsurlardan bir diğeri de “Bağımsız Yönetim Kurulu” üyeliğidir. Dünyadaki uygulamalarında “Hür Üye”,”İcracı olmayan Üye” ya da “Dışarıdan Üye” başlıkları altında görülen bu yeni kavram, şirketlerimize yukarıda bahsi geçen 4 ana başlıktaki konularda önemli katkılarda bulunacaktır.